BÊN NHAU
Ảnh của Đặng Đức Cương
Nắng mưa phai lạt má hồng
Nắng mưa đừng nhé... nhạt lòng thương nhau.
(Trích thơ của Kim Giang)