QUẤN QUÍT BÊN NHAU
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Bây giờ đây quấn quít hiện bây giờ
Chỉ biết có đôi ta là đang sống
Đang cho nhau ngọt ngào và đang mộng
Cố làm lơ không biết đến thời gian …
(Trích thơ của Hàn Mặc Tử)