BÊN NHAU CHUNG LỐI
Ảnh của Đặng Đức Cương
Yêu nhau chẳng kể đường xa
Vẫn cùng chung lối đôi ta chẳng rời.
(bt)