SÁT CÁNH BÊN NHAU
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Dù cho sát cánh kề vai
Hay xa vạn dặm tình ta vẫn gần.
(nđc phóng ngữ)

Side by side or miles apart
Clear friends are always
close to the heart.
(ukn)