9. Ân điển của lòng bền chí cần phải cầu xin hằng ngày thì mới có thể đạt tới mỗi ngày.

(Thánh Benjamin)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info