5. Thiên Chúa muốn chúng ta khẩn cầu kêu nài Ngài là vì ích lợi cho chúng ta, để cho chúng ta hiểu được sự cao quý của ân sủng và sự thấp kém vô cùng của chúng ta.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info