22. Mặc dù Thiên Chúa đã cho phép vài khó khăn ngăn trở, nhưng đó chính là dấu lạ bày tỏ rõ ràng, Ngài phải từ việc khó này để đạt được lợi ích lớn hơn để chúng ta tin tưởng và trông cậy Ngài, dũng cảm nhẫn nại mà tiến lên phía trước.

(Thánh Don Bosco)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info