14. Những ai lần chuỗi Mân Côi đều là con Mẹ và là anh em với Con Duy Nhất của Mẹ là Đức Chúa Giê-su Ki-tô.Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info