13. Mẹ đã xin cùng Con Chí Thánh Mẹ cho những ai truyền bá phép lần chuỗi Mân Côi, họ sẽ được toàn thể triều đình thiên quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info