7. Những ai thực lòng tôn sùng phép lần chuỗi Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép bí tích trước giờ chết.Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info