12. Những ai truyền bá phép lần chuỗi Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ khi cần thiết.Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"


------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info