5. Linh hồn đến với Mẹ bằng cách lần chuỗi Mân Côi sẽ không phải hư mất.Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info