10. Những con cái trung thành lần chuỗi Mân Côi sẽ được thưởng vinh quanh cao cả trên thiên đàng.Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info