15. Tôn sùng phép lần chuỗi Mân Côi của Mẹ là dấu chỉ chắc chắn sẽ được về thiên đàng.Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info