1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info