26. Không có thử thách của cám dỗ thì đức hạnh là cái gì chứ? Bởi vì không có địch quân thì làm gì có chiến tranh, không có chiến tranh thì không có thắng lợi.

(Thánh Lê-ô)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info