19. Người không trãi qua cám dỗ hay thử thách, thì không xứng đáng được ân sủng cao nhất khi cầu nguyện.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info