25. Người gần gủi với Thiên Chúa, thì nhất định phải bị thử thách của cám dỗ.

(Thánh Albert the Great)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info