43. Chúng ta nên bắt chước Đức Chúa Giê-su trong máng cỏ coi nhẹ giá trị vật chất thế gian.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info