37. Người nghe theo những quy tắc của thế tục thì chỉ có đau khổ, còn đối với hạnh phúc vĩnh hằng trong tương lai và sắp đến thì thật là hư vọng.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info