36. Say đắm trong an ủi của trần thế quá độ, thì không thể nhận được sự an ủi của Chúa Thánh Thần.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info