38. Trước khi xác thịt con lìa bỏ thế gian, thì con nên đem tâm hồn con di chuyển ra khỏi vật chất của thế gian trước.

(Thánh John Vianney)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info