83. VỢ NẰM PHÒNG CỦA HÒA THƯỢNG

Thượng thư Hoắc Thao muốn sau khi đập bỏ ngôi chùa thì xây nhà ở cho mình, bèn xúi giục huyện lệnh đuổi hòa thượng đi, hòa thượng bèn viết một bài thơ và dán trên tường:

- “Học sĩ (Hoắc Thao là người đọc sách) dời nhà đến chùa của hòa thượng, vợ Hội Nguyên (tên chữ của Hoắc Thao) nằm phòng của hòa thượng già”.

Hoắc Thao nhìn thấy thì trong lòng hổ thẹn, bèn thôi không phá nhà chùa để xây nhà mình nữa.

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 83:

Ở đời có những cường hào ác bá, ỷ vào quan quyền đặc ân này nọ của nhà vua nên tác oai tác quái, ngay cả nơi thờ tự của bá tánh là chốn linh thiêng cũng muốn phá bỏ chiếm lấy, để xây nhà ở cho vợ chính vợ bé của mình...

Ông thượng thư Hoắc Thao dù tác quái, nhưng hai con mắt thịt vẫn còn sáng để đọc bài thơ của hòa thượng, nên con mắt lương tri cũng mở...he hé, để thấy thẹn với lương tâm mình, đó cũng là một cơ hội tốt cho người còn lương tâm.

Chỉ một bài thơ dán trên tường mà làm cho ông quan tham lam phải hồi tâm tỉnh trí, huống hồ là Lời Chúa đối với người Ki-tô hữu !

Lời Chúa được viết trong tâm hồn, được viết trong vũ trụ, được viết trong cuộc sống của con người, được viết trong Thánh Kinh và được rao giảng mỗi ngày trong thánh lễ, mà nếu người Ki-tô hữu không hồi tâm tỉnh trí thì ôi thôi chào thua vậy, nếu bị phạt đời đời trong hỏa ngục thì đừng trách sao Thiên Chúa bất công vậy...hu hu hu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info