29. Các tiểu huynh đệ không nên để hoàn cảnh chi phối mình, nhưng mình phải chi phối hoàn cảnh.

(Linh mục Vincent Lebbe)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info