28. Có thể coi trọng, nhưng không phải coi trọng sự quý hiển của gia đình chúng ta, nhưng vẫn là Đức Chúa Giê-su cứu thế, Đấng cứu chuộc của chúng ta.

(Thánh Stanislaus Kostka)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info