30. Giống như người cầm bánh lái trong cơn giông tố, lực sĩ thi đấu trong thao trường, người lính trên sa trường và người anh dũng bị thử thách trong khó khăn, thì người Ki-tô hữu cũng phải tôi luyện mình trong cám dỗ như vậy.

(Thánh Basil)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info