Washington: Ủy Ban Phục Vụ Người Di Dân và Tỵ Nạn của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã bổ nhiệm Bà Anastasia Brown làm Giám Ðốc Văn Phòng các Chương Trình Tỵ Nạn.

Trong ba năm qua, Bà Brown là phụ tá giám đốc cho các chương trình cứu xét của văn phòng.

Nhiều cơ quan liên bang đã tài trợ cho các hợp đồng với văn phòng Tỵ Nạn và văn phòng này cũng làm việc với hơn 100 chương trình định cư thuộc các giáo phận. Nhận lãnh chức vụ Tân Giám Ðốc, Bà Brown sẽ chịu trách nhiệm và điều khiển gần 70 nhân viên làm việc tại Washington và Miami.

Tốt nghiệp từ Ðại Học Sarah Lawrence tại Bronxville, N.Y., Bà Brown đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với người tỵ nạn tại quốc nội cũng như quốc ngoại.

Trước đây Bà cũng đại diện cho các cơ quan thiện nguyện cho Chương Trình Ra Ði Có Trật Tự với Ủy Ban Di Dân Công Giáo Quốc Tế. Nhờ chương trình này, hơn 350000 người Việt Nam đã được định cư tại Hoa Kỳ.