Houston, Texas Ngày 26 tháng 8, 2010: Lớp Ca Trưởng Trung Cấp (Intermediate Choral Conducting) sẽ được tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Tâm (Co-Cathedral of the Sacred Heart) tại thành phố Houston, tiểu bang Texas vào đầu tháng 11 với những chi tiết như sau:

Ngày học: Thứ Sáu 5, Thứ Bảy 6, và Chúa Nhật ngày 7 tháng 11 năm 2010
Giờ học: Mỗi ngày từ 8:00 a.m. đến 6:30 p.m.
Địa điểm: Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Tâm - Giáo phận Galveston-Houston
Điều kiện tham dự: Đã học các lớp Ca Trưởng Cấp I và II, hoặc có sự chấp thuận đặc biệt của Ban Giảng Huấn.
Ban Giảng Huấn: Nhạc Sư Phạm Đức Huyến, Nhạc Trưởng Tiến Sĩ Vũ Tôn Bình

Muốn biết chi tiết và ghi danh tham dự xin liên lạc với:
Ca Trưởng Công: điện thoại: 832-282-9941- Email: congqtong@yahoo.com
Ca Trưởng Thụy: điện thoại: 832-725-2540 - Email: vinhthuy1971@gmail.com

Để mỗi học viên có cơ hội thực tập điều khiển Dàn Nhạc duới sự hướng dẫn trực tiếp của Ban Giảng Huấn, số học viên giới hạn tối đa là 20 người. Xin quý anh chị ghi danh càng sớm càng tốt (tuy nhiên học viên phải hội đủ điều kiện tham dự).