13. Nguyện vọng thần thánh vừa khiến chúng ta đạt tới khả năng hoàn mỹ, vừa giúp chúng ta giảm bớt thống khổ gặp phải khi tiến hành.

(Thánh Laurence Giustiniani)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info