41. Lúc nào chúng ta hướng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, thì tâm của chúng ta biến thành bàn thờ tế lễ của Ngài.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")
---------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info