27. Người khiêm tốn thì không sợ gì cả, người lương thiện thì sẽ biết chịu đựng.

(Thánh John Berchmans)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info