24. Thiên Chúa không thưởng cho chúng ta đôi cánh thì chúng ta đừng vọng tưởng bay cao, chỉ nên đi chậm chậm dưới đất.

(Chân phúc Avitus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info