31. Nếu chúng ta bằng lòng để cho Đức Chúa Giê-su ở trong tâm hồn chúng ta, thì chúng ta sẽ tự khiêm tự hạ.

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


----------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info