GIA ĐÌNH / FAMILY
Ảnh của Robert Helfman
Gia đình
là một trong những
Tuyệt phẩm của Thương đế.

Family is one of God’s Masterpieces
(ukn)