32. Tôi tìm và đã tìm được phương pháp cho “lòng tôi khoan khoái”, đó chính là lấy tình yêu đáp trả lại tình yêu.

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info