14. Ân sủng đặc thù của Thiên Chúa chỉ ban cho những người đặt nhiều hy vọng vào Ngài.

(Thánh Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info