18. Bước đầu của thánh đức là: luôn nghĩ mình là một người cuối hết nên ở dưới mọi người.

(Thánh Teresa of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info