Video các bài giảng trong Khóa Tĩnh Huấn Liên Đoàn Công Giáo Miền Trung Đông Hoa Kỳ ngày 15/11/20081) Tĩnh Huấn Miền TĐ Bài Giảng Cha Nguyễn Khắc Hy2) Hỏi và Đáp Cha Nguyễn Khắc Hy, Tĩnh Huấn Miền TĐ
3) Tĩnh Huấn Miền TĐ Bài nói chuyện của LM Nguyễn Đức Vượng4) Giải Đáp các câu hỏi sau bài giảng cha Vượng