2. Cứ chăm lo việc truyền giáo đi, sau này sẽ có người giúp bạn thu hoạch.

(linh mục Vincent Lebbe)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info