3. Trong hoàn cảnh nghịch, con nên nghe lệnh; trong hoàn cảnh thuận, con cũng phải nghe lệnh.

(Thánh Gregorius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info