MẸ VIỆT NAM
Ảnh của Mỹ Lê
Tháng Năm kính Mẹ dâng hoa
Chúng con dâng cả quê nhà Việt Nam
Xin ban nước Việt bình an..
(nđc)