TIỂU MUỘI – Sweet sixteenẢnh của Nguyễn Đức Cung

Ở đời có một vài chữ “Muội”

Ám muội là… không được rõ ràng

Mê muội là… mất tiêu khí phách

Tiểu muội là… một cái chấm than!

(Trích thơ của Bùi Chí Vinh)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền