Nhớ Tết Mậu Thân

Kinh nghiệm Mậu Thân có nhớ không?
Đúng lúc Giao Thưà, Cộng tấn công.
Giờ phút linh thiêng không kể tới!
Truyền thống bao đời vẫn hất tung!
Chôn sống ngàn dân, tang tóc Huế;(*)
Nướng chục vạn quân, xác ngập đồng!(**)
Giáo dân Hà Nội nên tỉnh thức,
Tết không phòng bị, Cộng siết tròng!

Boston, ngáy 31 tháng 1 năm 2008