Trong khi Giáo Hội Công Giáo không xem xét việc phong chức linh mục cho phụ nữ, thì việc phong phụ nữ làm phó tế vĩnh viễn là một khả năng có thể xảy ra, vì một ủy ban do Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập đã nghiên cứu chủ đề này, tác giả của một bài báo trên tờ American Magazine của Dòng Tên, nhan đề “‘God may be calling us’: meet the women aspiring to become deacons”, nghĩa là “’Chúa có thể đang gọi chúng tôi': gặp gỡ những phụ nữ khao khát trở thành phó tế”, đã khẳng định như trên.

Theo Anna Keating, trở ngại chính trong dư luận là lo sợ rằng chức phó tế nữ thực sự không đúng với kỷ luật và tín lý Công Giáo, và những người phụ nữ ứng cử vào chức vụ này là thường là những người không tuân thủ kỷ luật và tín lý Công Giáo. Tuy nhiên, cô nói, đại đa số “hoàn toàn vâng phục Giáo Hội, đó là lý do chính xác tại sao họ muốn hỗ trợ Giáo Hội trong chức vụ phó tế.” Anna Keating trình bày ý kiến của nhiều phụ nữ khác nhau, những người tin rằng Chúa có thể kêu gọi phụ nữ tham gia sứ mệnh này.

Họ cho rằng có thể có một ơn gọi đến chức phó tế, nhắc lại rằng đó là một dịch vụ - và nhiều người sẽ vui vẻ và sẵn sàng cung cấp dịch vụ đó.

Lập luận của Anna Keating bị chỉ trích là đơn giản hóa vấn đề. Những người không đồng ý với cô chỉ ra những sự thật sau:

Chính Ủy ban do Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập sau khi đã nghiên cứu chủ đề phó tế nữ đã bác bỏ khả năng này.

Chẳng mấy ai lo sợ các ứng viên chức phó tế nữ không vâng phục Giáo Hội. Tiến trình chọn lọc có thể loại bỏ những người cực đoan. Vấn đề là chức phó tế nữ chắc chắn sẽ dẫn đến chức linh mục nữ như một hậu quả tất nhiên.
Source:American Magazine