13. Tinh thần của người có đức tin, thì không lấy con mắt xác thịt để nhìn tất cả thế giới, cũng không lấy mục quang đơn thuần của con người để phán đoán tất cả, cũng không lấy một mặt của tín ngưỡng để giải quyết tất cả, nhưng là lấy cách nhìn, cách quan sát, cách thẩm lượng, cách phê phán của Đức Chúa Ki-tô để quyết định tất cả.

(Cha Vincent Lebbe)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info