12. Ở đâu đầy những hoài nghi, thì tôi phải gieo xuống hạt đức tin.

(Thánh Francis de Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info