Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ giải quyết vấn đề giáo sĩ lạm dụng trẻ em

Hỏi: Giám mục giáo phận tại Hoa Kỳ có hợp tác với các Giám mục giáo phận khác trong việc giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em không?

Trả lời:Theo chỉ thị của Tòa Thánh, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đưa ra những qui tắc để áp dụng luật phổ quát nhưng không được thay thế luật đó. Những qui định riêng rẽ phải thích hợp với Bộ Giáo Luật cũng như tự sắc Sacramentorum sanctitatis tutela (30 tháng 4 năm 2001) được cập nhật vào ngày 21 tháng 5 năm 2010. Hội Đồng Giám Mục phải thiết lập những qui tắc ràng buộc được chấp thuận do Cơ quan Tòa Thánh. Ngày 14 tháng 6 năm 2002, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (HĐGMHK) bỏ phiếu chấp thuận về “Charter for the Protection of Children and Young People” Ngày 15 tháng 11 năm 2002, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trình lên Bộ Giám Mục "Essential Norms for Diocesan/Eparchial Policies Dealing with Allegations of Sexual Abuse of Minors by Priests or Deacons" và được Bộ Giám Mục phê chuẩn ngày 8 tháng 12 năm 2002. Theo tài liệu này, chính quyền dân sự định nghĩa khác nhau về việc lạm dụng tình dục trẻ em. Do đó, những qui tắc của tài liệu này không thích nghi với bất cứ định nghĩa riêng biệt nào theo dân luật. Lạm dụng tình dục trẻ em bao gồm quấy rối tình dục hoặc khai thác tình dục trẻ em hoặc người lớn sử dụng trẻ em như một đối tượng của sự thỏa mãn tình dục. Lạm dụng tình dục đã được xác định bởi các cơ quan dân sự khác nhau theo nhiều cách khác nhau và các quy tắc này không áp dụng bất kỳ định nghĩa cụ thể nào được quy định trong luật dân sự. Thay vào đó, sự vi phạm có liên quan đến tương tác tình dục của con người xét theo điều ràn thứ sáu của Thập Giới. Hành vi này không cần phải là giao hợp trọn vẹn (CIC, đ. 1395, §2) nhưng nghiêm trọng cách khách quan, dù không liên quan đến vũ lực, đụng chạm thể lý hoặc xảy ra một kết quả có hại rõ rệt. Tuy nhiên, trách nhiệm luân lý đối với một vi phạm theo giáo luật được giả định (presumed) do vi phạm bên ngoài ... trừ khi khác biệt rõ ràng (CIC, đ. 1321, §3: đ. 1322-27)

Hỏi: Xin nêu lên những qui tắc căn bản về đường lối địa phận về việc lạm dụng tính dục trẻ em do giáo sĩ tại Hoa Kỳ?

Trả lời: 1/ Mỗi giáo phận phải có một chính sách bằng văn bản (written policy) về vấn đề lạm dụng tình dục do linh mục, phó tế hoặc nhân viên giáo hội. Chính sách này phải hoàn toàn phù hợp với những đòi hỏi về giáo luật, đặc biệt là những điều 1717-1719. Phải nộp bản sao dến HĐGMHK 3 tháng trước ngày chính sách hiệu lực (EN 2). 2/ Mỗi giáo phận phải chỉ định một người có thẩm quyền để phối kết trợ giúp mục vụ những người khai rằng họ bị lạm dụng tình dục do linh mục hoặc phó tế (EN 3). 3/ Mỗi giáo phận phải có một Hội Đồng Xét Duyệt để trợ giúp Giám mục giáo phận (EN 4). 4/ Giám mục giáo phận phải điều tra sơ khởi khi nhận tố cáo theo điều 1717 (EN 6), bảo vệ uy tín của người bị tố cáo trong thời gian điều tra. Người bị tố cáo được khuyến khích có sự trợ giúp của luật sư dân sự hoặc giáo luật. Họ sẽ được báo cáo về kết quả điều tra.

Hỏi: Giám mục giáo phận phải dề ra chính sách và những thủ tục liên quan đến việc giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em như thế nào?

Trả lời: Giám mục giáo phận phải công bố chính sách và thủ tục liên quan đến việc linh mục hoặc phó tế lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận bằng văn bản và bằng trang mạng địa phận trên internet. Văn bản gồm chính sách (policy) và những thủ tục liên quan đến việc linh mục hoặc phó tế lạm dụng tình dục trẻ em (procedures regarding sexual abuse of minors by priests or deacons). Trong phần chính sách, giáo phận trình bầy những mục tiêu chính như sau: 1/ Bảo vệ trẻ em khỏi bị làm hại vì linh mục hoặc phó tế lạm dụng: 2/ Nghiêm trọng đón nhận và giải quyết việc tố cáo lạm dụng tình dục: 3/ Tôn trọng quyền lợi của những người liên hệ và giải quyết với họ trong tinh thần công bình, thông cảm và bác ái. Trong phần về thủ tục liên quan đến việc linh mục hoặc phó tế lạm dụng tình dục trẻ em gồm có những phần sau: 1/ Giáo phận mở đường giây điện thoại (Reporting Line) để nhận báo cáo (reporting an allegation) về lạm dụng tình dục Người nhận điện thoại sẽ chuyển ngay đến Các quan chức thực thi pháp luật (Law Enforcement Officials) và vị đại diện của giáo phận: 2/ Giáo phận trả lời về tố cáo (Response of the Diocese to an allegation). Giáo phận bổ nhiệm Điều phối viên hỗ trợ nạn nhân (Victims Assistance Coordinator) để trợ giúp mục vụ cho người tuyên bố bị lạm dụng do linh mục hoặc phó tế khi họ ở tuổi vị thành niên: 3/ Hội Đồng Xét Duyệt Giáo Phận (Diocesan Review Board): 4/ Điều tra việc tố cáo (Investigation the allegation): gặp người tố cáo và gặp linh mục hoặc phó tế bị tố cáo: 5/ Thủ tục tiếp theo việc tìm kiếm chứng cứ hiển nhiên (Process following a finding of sufficient evidence): Giám mục giáo phận trình hồ sơ lên Bộ Giáo lý đức tin để xin chỉ dẫn cụ thể: 6/ Phục hồi uy tín nếu bị tố cáo sai (Restoring the good name if the allegation is false): 7/ Những biện pháp phòng ngữa (Preventive measures) gồm những qui định liên quan đến việc chuẩn bị ứng viên vào chức thánh (Provisions for Candidates for Holy Orders) và những chương trình huấn luyện để bảo vệ trẻ em dành cho những giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân làm việc với trẻ em.

Hỏi: Nhiệm vụ của Hội Đồng Xét Duyệt Giáo Phận là gì?

Trả lời: Nhiệm vụ của Hội Đồng này là cơ quan tư vấn của Giám mục giáo phận trong việc thực hiện trách nhiệm của Giám mục giáo phận. Các chức năng của bảng này có thể bao gồm: 1/ cố vấn cho Giám mục giáo phận trong việc đánh giá về các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em và trong quyết định của Giám mục giáo phận về sự phù hợp cho chức vụ; 2/ xem xét các chính sách của giáo phận để đối phó với lạm dụng tình dục trẻ em; 3/ đưa ra lời khuyên về tất cả các khía cạnh của những trường hợp này, cho dù hồi cứu hay tương lai (EN 4).

Hỏi: Hội Đồng Xét Duyệt Giáo Phận do ai thiết lập và gồm bao nhiêu người?

Trả lời: Hội Đồng Xét Duyệt do Giám mục giáo phận thiết lập gồm ít nhất là 5 người

năm người xuất sắc về liêm chính và phán xét tốt trong sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội. Phần lớn các thành viên Hội Đồng Xét Duyệt sẽ là những giáo dân không là nhân viên của giáo phận; nhưng ít nhất một thành viên phải là một linh mục là một chính xứ có kinh nghiệm và được kính trọng trong giáo phận về vấn đề này, và ít nhất nên có một thành viên chuyên môn đặc biệt về điều trị lạm dụng tình dục trẻ em. Các thành viên sẽ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ năm năm, có thể được gia hạn. Điều mong muốn là Vị phụ trách về công lý tham gia vào các cuộc họp của Hội Đồng Xét Duyệt (EN 5).

Hỏi: Trách nhiệm của người bị tố cáo?

Trả lời: Người bị tố cáo có thể được khuyến khích hoặc bắt buộc làm thẩm định về y khoa hoặc tâm lý tại những cơ sở do địa phận hoặc người tố cáo chấp thuận (EN 7). Khi một hành vi lạm dụng tình dục được công nhận do người bị tố cáo hoặc người bị tố cáo xét là có tội qua thủ tục hợp lý, linh mục hoặc phó tế phạm tội sẽ bị cách chức vĩnh viễn khỏi giáo vụ, có thể bị trục xuất khỏi bậc giáo sĩ, nếu trường hợp đòi hỏi, theo điều 1395 (EN 7).

Hỏi: Giám mục giáo phận phải đối xử thế nào về linh mục hoặc phó tế đã lạm dụng tình dục trẻ em?

Trả lời: Vì lạm dụng tình dục là một tội ác theo luật chung Giáo Hội (điều 1395 §2) cũng như là một tội ác theo luật Hoa Kỳ, Giám mục giáo phận sẽ không cho phép linh mục đã phạm về lạm dụng tình dục trẻ em tiếp tục làm mục vụ. (đ. 47-58) (EN 9). Linh mục hoặc phó tế có thể xin miễn chuẩn nhiệm vụ của bậc giáo sĩ trong bất cứ lúc nào. Trong những trường hợp đặc biệt, Giám mục giáo phận theo chức vụ có thể thỉnh nguyện Đức Thánh Cha trục xuất linh mục hoặc phó tế khỏi bậc giáo sĩ, không cần sự đồng ý của linh mục hoặc phó tế (EN 10). Giáo phận phải tuân theo qui định của dân luật liên quan đến việc báo cáo về lạm dụng tình dục trẻ em và sẽ cộng tác với họ trong việc điều tra. Trong mọi hoàn cảnh, giáo phận phải cố vấn và cổ võ về quyền báo cáo với chính quyền (EN 11). Linh mục hoặc phó tế đã lạm dụng tình dục trẻ em không được di chuyến sang giáo phận khác hoặc tỉnh dòng khác. Mỗi giám mục hoặc vị bản quyền dòng tu nhận một linh mục hoặc phó tế từ bên ngoài thẩm quyền của mình sẽ được thông tin cần thiết liên quan đến bất kỳ hành vi lạm dụng tình dục trẻ em nào của linh mục hoặc phó tế liên hệ (EN 12). Ngoài ra, Giám mục giáo phận phải bảo vệ quyền lợi của mọi thành phần liên hệ, đặc biệt là những người tuyên bố bị lạm dụng tình dục cũng như người bị tố cáo. Khi một tố cáo không có căn cứ, uy tín của người bị tố cáo gian phải được phục hồi (EN 13). Nếu một linh mục hoăc phó tế không bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ, Giáo mục giáo phận phải cung cấp đầy đủ cho họ dù họ không thi hành mục vụ (đ. 1350 § 1). Giám mục giáo phận cũng phải cung cấp nhu cầu cần thiết cho linh mục hoặc phó tế đã bị sa thải khỏi hàng giáo sĩ do hiệu lực của hình phạt (đ. 1350 § 2).

Lm. Nguyễn Tất Thắng, O.P.