GIÁO XỨ THẤT THẬP CHU NIÊN
覺 處 七 十 週 年 (1947-2017)

Năm 47 sử xanh đổi mới
19 người cùng với 5 cha
Khắp miền nước Pháp gần xa
Liên Đoàn thành lập quanh ta hiền tài.

Năm linh mục có hai viện trưởng (1)
Hàng giáo dân bộ trưởng một người (2)
Năm ngài cố vấn rạng ngời
Có hai giám mục một thời chung lo (3).

Đoàn Sinh viên : cành nho tươi tốt
Một Đức Ông và một Đức Cha (4)
Thêm ông Bộ trưởng quê nhà (5)
Thi nhân Viện trưởng, mặn mà duyên thơ (6)

Trang sử mới Sứ thần Tòa thánh (7)
Chúc phép lành sức mạnh ơn thiêng
Giáo quyền nước Pháp cách riêng
Từ nay công nhận thành viên Liên Đoàn.

Giai đoạn mới truyền loan công đức
Đổi tên thành Tổ Chức Thừa sai (8)
Có cha tuyên úy miệt mài
Vừa lo mục vụ văn tài truyền thông (9).

Năm 77 thông Công Giáo Xứ
Mấy nhiệm kỳ cắt cử qua đi
Ba năm kế tiếp kiên trì
80 : hiệp lực thực thi sáng ngời

Ban Giám đốc ơn trời lộc nước (10)
Cha Vinh làm Giám đốc lo chung
Có cha Thượng Sách trùng phùng
Cha Ziên cha Dũng một lòng đoàn viên.

Năm 83 ơn thiêng kết tụ
Lập Hội đồng Mục vụ đầu tiên
Qua nhiều thế hệ trung kiên
Trẻ già, nam nữ, kết liên một lòng.

Năm 17 vừa tròn Bảy Chục
Nhớ bao nhiêu công đức tiền nhân
Chúng con lạy tạ kính dâng
Nước Cha cả sáng xin vâng mệnh Trời.

Giáo Xứ Paris, Tân Xuân Đinh Dậu (2017)
Lê Đình Thông
---
(1) Linh mục Cao Văn Luận (1908-1986), Viện trưởng Đại Học Huế.
Đức Ông Nguyễn Văn Lập (1911-2001), Viện trưởng Đại Học Đà Lạt.
(2) Ông Trần Hữu Phương, Bộ trưởng Tài chánh.
Ông là Chánh Hội trưởng tiên khởi của Liên Đoàn.
(3) Đức Cha Nguyễn Văn Thiện (1906-2012), Giám mục Vĩnh Long.
Đức Cha Nguyễn Ngọc Quang (1909-1990), Giám mục Cần Thơ.
(4) Đức Cha Nguyễn Huy Mai (1913-1990), Giám mục Ban Mê Thuột.
Đức Ông Trần Văn Hiến Minh (1919-2003), Tiến sĩ Triết học.
(5) Kỹ sư Trần Ngọc Oành, Bộ trưởng Giao thông Công chánh.
(6) Bác sĩ Nguyễn Văn Ái, Viện trưởng Viện Pasteur,
bút hiệu Vân Uyên, tác giả nhiều tập thơ.
(7) Đức Angelo Giuseppe Roncalli, Sứ thần Tòa thánh tại Pháp.
Ngày 20/10/1958 : Mật nghị Hồng Y tôn cử Ngài làm Giáo hoàng.
Ngày 27/04/2014, cố Giáo hoàng được phong hiển thánh.
(8) Tổ chức Truyền giáo Việt Nam tại Pháp (1952-1977).
(9) Cha Nguyễn Quang Lãm sau này là Chủ nhiệm kiêm
Chủ bút Nhật báo Xây Dựng.
(10) Ban Giám đốc hiện nay : Đức Ông Mai Đức Vinh, quý Cha
Đinh Đồng Thượng Sách, Trần Anh Dũng, Vũ Minh Sinh, quý
Thầy Phó tế Phạm Bá Nha, Nguyễn Văn Thạch, Tạ Đình Chung,
Nguyễn Sơn, Cao Trọng Nghĩa, quý Nữ tu Nguyễn Kim Thoa,
Thân Kim Liên.