Lậy Chúa Giêsu, con sẽ không chờ đợi, con muốn sống phut giây hiện tại cho tràn đầy tình thương... Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm tạo thành con đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, ngàn vạn phút tạo thành đời sống con.

Mời nghe bài hát ở phần cuối bài