NHÀ NGHÈOẢnh của Sen K. – Philippines

Nghèo đến nỗi có giường không chiếu

Lo nồi cơm sớm, lại thiếu nồi cơm chiều.

(Ca dao)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền